კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი 2020 წლის იანვარში არქიტექტურის გარდა ყველა პროგრამას ხელახლა აკრედიტაციის აპირებს . პროცესები უკვე მიმდინარეობს. 4 აპრილს სასწავლო პროცესის პირველი შეხვედრა გაიმართა ასოცირებულ ლექტორებთან.

The faculty of Computer Technologies and Engineering is going to apply for re-accreditation for all programs except architecture in January, 2020. The developments are in process. The first meeting on curriculum design was held on 4th April with the affiliated lecturers. A meeting regarding the matter will be held every month.