ინფორმატიკა (ინგლისური და ქართული სექტორი)

პროგრამის აღწერა (სწავლების ენა – ინგლისური, ქართული):

საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში (BSI) შექმნილია იმისთვის, რომ სტუდენტებს მისცეს მყარი ცოდნა მათემატიკის, ფიზიკის, კომპიუტერული ინჟინერიისა და მეცნიერების საფუძვლებში. პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს ათვისებული ცოდნის საშუალებით გააანალიზოს და შეაფასოს კომპიუტერული სისტემები.

მრეწველობის მენეჯმენტი და ტექნოლოგია (ინგლისური სექტორი)

პროგრამის აღწერა (სწავლების ენა – ინგლისური):

სამრეწველოინჟინერიისპროგრამასტუდენტებსაწვდის მრავალმხრივ ცოდნასსხვადასხვასფეროში. სამრეწველო ინჟინერთამთავარიამოცანაა, სამუშაოსშესასრულების საუკეთესოგზისპოვნა, კომპლექსურისისტემების (საავტომობილო, კომპიუტერული, სატრანსპორტო, ა.შ) ანალიზიდაგაუმჯობესებასისტემურიმიდგომის დახმარებით.