ბაკალავრიატი

ინფორმატიკა (ინგლისური და ქართული სექტორი)

 

პროგრამის აღწერა (სწავლების ენა - ინგლისური, ქართული):

საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში (BSI) შექმნილია იმისთვის, რომ სტუდენტებს მისცეს მყარი ცოდნა მათემატიკის, ფიზიკის, კომპიუტერული ინჟინერიისა და მეცნიერების საფუძვლებში. პროგრამის კურსდამთავრებულს უნდა შეეძლოს ათვისებული ცოდნის საშუალებით გააანალიზოს და შეაფასოს კომპიუტერული სისტემები.

მეტის წაკითხვა

კურიკულუმი

 

მრეწველობის მენეჯმენტი და ტექნოლოგია (ინგლისური სექტორი)

 

პროგრამის აღწერა (სწავლების ენა - ინგლისური):

მეტის წაკითხვა

კურიკულუმი

 

სამრეწველო ინჟინერიის პროგრამა სტუდენტებს აწვდის მრავალმხრივ ცოდნას სხვადასხვა სფეროში. სამრეწველო ინჟინერთა მთავარი ამოცანაა, სამუშაოს შესასრულების საუკეთესო გზის პოვნა, კომპლექსური სისტემების (საავტომობილო, კომპიუტერული, სატრანსპორტო, .) ანალიზი და გაუმჯობესება სისტემური მიდგომის დახმარებით.

სრულად ნახვა