კვლევის დარგები & ინტერესები: მათემატიკური ანალიზი, ფუნქციათა თეორია და ფუნქციონალური ანალიზი (მაქსიმალური ფუნქციები, ფურიეს მულტიპლიკატორები, მომენტური თეორია); განათლება (განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა, ადმინისტრირება და მენეჯმენტი; სწავლების პრინციპები, მეთოდოლოგია და მეთოდები; მათემატიკის სწავლების დიდაქტიკა.

ოთახი: A211
ელ-ფოსტა: dmtchedlishvili@ibsu.edu.ge

CV