ინფორმატიკა

პროგრამის მიზანი საბაკალავრო პროგრამა ინფორმატიკაში (BSI) შექმნილია შემდეგი მიზნები...

პროგრამა