ის არის ელექტრონული სისტემების ექსპერტი. დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის დოქტორანტურა. მუშაობდა რადიოინჟინრად ლენინგრადის ოპტიკურ ინსტიტუტის საზღვაო სამეცნიერო-საცდელ სადგურში; საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კავშირგამულობის სხვადასხვა სფეროებში. გამოქვეყნებული აქვს ნაშრომები ელექტრომაგნიტური ტალღების დიფრაქციის თეორიაში. მისი სამეცნიერო კვლევების სფეროა მაგნიტოსტატიკური ველის გამოყენებით აღმოჩენის და კონტროლის სისტემების გაუმჯობესება. არის საქართველოს  ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ბაკალავრიატის, ინფორმატიკის მიმართულების, ასისტენტ-პროფესორი.

კვლევის დარგები & ინტერესებიმაგნიტური ველის გაბნევისა, კონცენტრაციის ხერხების გამოყენება აღმოჩენისა და კონტროლის მაგნიტურ სისტემებში.

E-mail: g_mushkudiani@yahoo.com

CV