სწავლობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ მიენიჭა ეკონომისტინფორმატიკოსის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხისაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ მიენიჭა კომპიუტერული ტექნოლოგიების მაგისტრის აკადემიური წოდებასაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ მიენიჭა ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი ინფორმატიკაში. მისი ნაშრომები ეხება ნეირონულ ქსელებს და ტერმინალური მართვის გადაწყვეტილების მიღების ადაფტიური მეთოდებს.  გამოქვეყნებული აქვს 8 სტატია და მონაწილეობა აქვს მიღებული 4 კონფერენციაში.

ინტერესები: ნეირონული ქსელები, მათემატიკა, პროგრამირება, კომპიუტერული ქსელებიინფორმაციული უსაფრთხოება. 

კითხულობს კურსებს: შესავალი პროგრამირებაში; კომპიუტერული კომინიკაციები და  ქსელები; ინფორმაციული ტექნოლოგიები; ინფორმაციული უსაფრთხოება; შესავალი კომპიუტერულ მეცნიერებაში.

ელ-ფოსტა: vrodonaia@ibsu.edu.ge

CV